HIRDETMÉNY

 AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉVRE

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

 Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

 Az óvodák elérhetőségeiről, a felvétel körzeteiről, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján megtekinthető (www.pesterzsebet.hu).

 Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 2.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt /Nkt. 8. § (2)/.

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető /Nkt. 8. § (1)/.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető /Nkt. 8. § (4)/.

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. /Nkt. 49. § (1)/.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni /Rendelet 20. § (2)/.

 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvoda igazgatója vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. /Nkt. 8. § (2)/.

A felmentést engedélyező szerv 2020. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (A XX. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztálya).

 Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, úgy a szülők kötelesek arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2024. május 10. péntek) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, a köznevelési intézmény értesítése mellett. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, és postai úton megküldeni. Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. /Nkt. 91.§ (4)/.

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. /Nkt. 49. § (1)/.

 Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, illetve beszerezhető az önkormányzati fenntartású óvodában.

 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt. 72. § (2)/. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.

 A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 A beiratkozás időpontja: 2024. május 6. – 10. (hétfő – péntek)

 Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok

–  Óvodai felvétel iránti kérelem

– A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és a TAJ kártya

– Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény

– A szülő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványok

– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumok/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét, vagy a családi pótlékra jogosult nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) – b) pont]

Az óvoda igazgatója a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket 2024. június 7. napjáig. A szülő – amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte – elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden esetben írásban, határozati formában történik.

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdése). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda igazgatójánál /Nkt. 37. § (2)/. Az igazgató a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani /Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja, 38. § (4) bekezdése/.

Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 2024. szeptember 2. hétfő. Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A nevelési év utolsó napja: 2025. augusztus 31.

 

TÁJÉKOZTATÁS

E-MENZA ÉTKEZÉSI PROGRAMRÓL

Pesterzsébet Önkormányzata elfogadta, hogy a fenntartásában működő óvodák, és a tankerületi iskolák új korszerű étkezési programot vezessenek be.
Az E-MENZA PROGRAM –hoz való csatlakozás bevezetése 2024. január 1-től lépett életbe, így a két hónap eltelte sok tapasztalatot adott, melyet szeretnénk Önökkel megosztani annak érdekében, hogy a program minél hatékonyabban tudjon működni az Önök kényelmére.

Az E-menza bevezetése kapcsán az alábbi tapasztalatot szeretném megosztani Önökkel, kérem figyeljenek az alábbi teendők betartására annak érdekében, hogy a programot az Önök és az óvoda hasznára jól tudjuk működtetni.

Még vannak akik nem regisztráltak:
Lilla fecske csoport 3 fő
Kék Delfin csoport 5 fő
Rózsaszín Maci       4 fő
Zöld Alma                2 fő

A sikeres regisztráció minél előbb szükséges ahhoz, hogy a szülő eleget tegyen kötelezettségének és megrendelje, valamint be is fizesse gyermeke étkezését az E-menza felületen!

Köszönjük a Baross 79 óvoda szülői körének, hogy mindenki sikeresen fel tudott regisztrálni!

  • Május hónapra az étkezés megrendelését és befizetését április 9- től meg lehet kezdeni, a felület nyitva lesz.
  • Kérjük, hogy az igényfelmérésnek ( tavaszi szünet) megfelelően rendeljék meg az étkezést!!!!
  • Továbbra is fontos az étkezés lerendelése azon napokra, melyeken beteg a gyermek, vagy egyéb ok miatt kérték a távollétet!
  • Kinga néni továbbra is rendelkezésre áll – előre egyeztetett időpontban- akár regisztráció, akár megrendelés, lemondás, befizetés ügyének intézésében segítségnyújtással.

Figyelem! Az elektronikus ebéd megrendelés és lerendelés az E-menza programban április hónaptól folyamatosan történik.

A megrendelt ebéd lerendelése betegség, egyéb engedélyezett távollét, hiányzás esetén továbbra is kötelező!

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy továbbra is fokozottan figyeljenek az étkezés megrendelésére és hiányzás esetén a lerendelésére annak érdekében, hogy az óvodának ne keletkezzen többletköltsége!( a térítés nélkül étkezők le nem rendelt ebédjét az óvodának ki kell fizetnie a költségvetésből, így jelentős anyagi veszteség éri az intézményt)

A Házirend szerint a szülőnek kötelessége bejelentenie gyermeke távolmaradását, valamint a gyermek hiányzását igazolnia kell, amit betegség esetén orvosi igazolással- szülői nyilatkozattal, egyéb távollét esetén az óvodában biztosított formanyomtatvány (távolléti engedély) kitöltésével tehet meg!

A rövid és hosszú távú távolléti igény nyomtatványok a honlapon is megtalálhatóak – letölthető dokumentumok – címszó alatt – és e-mailben is megküldhetők az óvoda részére annak érdekében, hogy a gyermek mulasztása igazolt legyen.
A távollét időtartamának engedélyezéséről az indokot figyelembe véve a vezető dönt.

 

Kérdés esetén kérjük, a fenti e-mail címre írjon. Köszönjük szíves együttműködésüket!

Óvodavezetés

Szülői nyilatkozat betegségből felgyógyuló gyermek óvodába jöveteléhez

Pedagógusnap 2022

A 2022. június 7-én megrendezésre került pedagógusnapon az óvoda két vezetője vette át a kerületben eltöltött munkaviszonya elismeréseként a kitüntetést,elismerő okleveleket.
Láng Krisztina tagóvoda vezető 30 év Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető 40 év.
Pesterzsébet kiváló pedagógiai és kulturális dolgozója címmel is elismerték Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető munkáját.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Pesterzsébet Önkormányzata 2021. november 16-án megrendezte a 150 éves Pesterzsébet Emlékérem ünnepélyes átadásának ünnepségét. Ezen alkalommal Ezüst emlékéremmel köszönte  meg Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető munkáját. Gratulálunk!

A Baross óvoda 2021 év pedagógus napján Pedagógus szolgálati emlékéremmel kitüntetett dolgozói: Szabóné Kádár Katalin és Szabó Gizella óvodapedagógusok. Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!

Urbán Enikő, német nemzetiségi óvodapedagógusunk kapta 2021 évben pedagógus napon, a Német nemzetiségi kultúráért díjat. Büszkék vagyunk rá és gratulálunk neki!  

Márton napi ajándék az Iskolától

Hagyományteremtő jelleggel ovisaink a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolába látogattak volna Márton napi főpróbájukat megnézni. Sajnos a vírus helyzet úgy hozta, hogy nem tudunk átmenni hozzájuk. Mivel ajándékkal is készültek a...

Karantanya nyeremény

November 5-én délelőtt Varga-Boros Annamária és kolléganője a Karantanya képviseletében átadták a Sárga Napsugár csoportnak a 2021 nyarán meghirdetett aszfaltkréta rajzverseny fődíjas ajándékcsomagját. A verseny 2,5 hónapig zajlott, a legtöbb Facebook lájkot gyűjtő...

Hagyományainkhoz kapcsolódó élményeink

Nemzetiségi Juniális

2022. június 11-én végre újra tarthattunk juniális ünnepséget. Ez a délelőtt arról szólt, hogy jól érezzük magunkat: a gyerekek kipróbálhatták a Kenderkóc Játszóház csodálatos népi játékait, a felnőttek pedig egy főzőverseny keretei között fantasztikus ételeket...

Juniális-nagycsoportosok búcsúztatása 2022

Nagy öröm volt számunkra, hogy a juniális mint az óvoda hagyományőrző rendezvényét ismételten megtarthattuk óvodánkban. A rendezvényt megnyitotta Kovács Eszter Alpolgármester Úrhölgy. Külön köszöntőt mondott Örkényi Fanni Mária az NNÖP elnökasszonya. Köszöntőjükben...

Madarak fák napja az óvodában

Az óvoda pedagógiai programjában zöld jeles napként ünnepljük a madarak fák napját. Ennek alkalmából ebben az évben is elkészítettük a kis kertjeinket,megújítottuk virágágyásainkat és felújításra került a teknősök által kedvelt kerti tó is. A szülők által segített...

Költészet napja 2022

Április 11-én hétfőn délelőtt, ismét megrendeztük a már sok éves hagyománnyá vált Költészet Napi versmondó versenyt. Közel negyven gyermek vett részt a megmérettetésen és szavalta el bátran kiállva a kiválasztott, és kedvenc versét, melyek között szerepelt német...

Emlékezés a hősökre

A hosszú hétvégét megelőzően a Baross óvodában is megemlékeztünk a 1848-49-es szabadságharcról és az azt megelőző jelentős napról, március 15-éről. Ennek keretében csütörtöki sétánk során nemzeti színű lobogókat helyeztek el a csoportok pesterzsébeti városháza...

Óvodai farsang

Óvodánkban február 18-án tartottuk a farsangot. A gyerekek nagyon várták és a nagycsoportosok már hetekkel előtte tervezgették, készítették vagy vásárolták a szülőkkel jelmezüket. Aztán elérkezett a várva várt nap! Mindenki bevonult a szebbnél szebb jelmezében. A...

Az egészség, mint érték

A Pedagógiai Programunkban foglaltak egy kiemelt területe az egészség, az egészséges életmód kialakítása. Fontos feladatunk a gyerekekben a mindennapok során kialakítani az egészségtudatosságot, az egészségmegőrzést. Rendszeresen felhívjuk a figyelmet a mértékletes,...

Mikulás és Karácsonyi ünnepség a Baross oviban

,,Karácsony ünnepén Mindenhol gyertya ég. Békesség jelképe A gyertyaláng. Mindennap gyújtsatok Gyertyákat, emberek! Égjen a béke- láng Mindenhol már! ” Az adventi készülődés időszakában december 6-án a jó öreg Mikulás is megérkezett óvodánkba. A sok kíváncsi kisgyerek...

Márton nap 2021

Minden évben nagy ünnep a nemzetiségi csoportokban Márton nap. Hetekkel korábban megkezdődik a készülődés: a szülőkkel közösen lámpást barkácsolunk, dalokkal, mondókákkal és játékokkal hangolódunk. Idén a Rózsaszín Pillangók rókát, a Kék Tigrisek bárányt a Sárga...

Német Nemzetiségi ovis találkozó

Óvodánk német nemzetiségi csoportjaiba járó gyermekei idén is meghívást kaptak a,,Német Nemzetiségi Óvodák Fesztiválja”-ra. A találkozónak a Kondor Béla Művelődési ház adott otthont 2021. november 16-án, a házigazda pedig a XVIII. Kerületi Német Nemzetiségi...

Oktoberfest 2021

Rendhagyó módon került idén megszervezésre az Oktoberfest a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet által. Délután az Árpádházi Szent Erzsébet templomtól indult a felvonulás a szülőkkel a Csili Művelődési Központba. A menethez a Lajtha fúvószenekara szolgáltatta a...

Teréz nap

Az idén sikerült megrendeznünk a már nagyon várt őszi jeles naphoz kötődő Teréz napi ünnepséget. Rendezvényt a Alpolgármester Asszonyunk Kovács Eszter és az Óvodavezetőnk Bélteczkyné Szende Hilda nyitotta meg. Rózsaszín maci csoport a magyar hagyományőrzés keretében...

Népmese napja 2021

Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án mi is megemlékeztünk a magyar népmese napjáról. A gyerekek érdekes programokon vehettek részt, amit az óvó nénik szerveztek nekik. A Kék Tigris csoportban Katika néni bábelőadásában ,,A két kicsi bocs meg a róka”...

Autómentes nap a Baross Oviban 2021-2022

Óvodánkban idén is megünnepeltük az autómentes világnapot szeptember 22-én. Ezen a napon ösztönöztük gyermekeinket, hogy rollerrel, kerékpárral, futóbiciklivel vagy gyalogosan érkezzenek az óvodába, ezúton is felhívva a gyermekek, szülők figyelmét környezetünk...

ONLINE OVI

ONLINE OVI

Tisztelt Szülők!

Május hónapra megnyílt az étkezés megrendelési és befizetési lehetőség az E-menzában!
Kérjük, rendeljék meg minél előbb az étkezést és ne felejtsék el befizetni azt! ( fizetési kötelezettség esetén)
Továbbra is fontos hogy hiányzás esetén a lerendelési kötelezettségüknek tegyenek eleget, ezzel sok pénzt takaríthatnak meg maguknak az óvodának, ezáltal az Önkormányzatnak!
Köszönöm!

Üdvözlettel:
Bélteczkyné Szende Hilda
igazgató