Óvodai beiratkozás 2021

HIRDETMÉNY
AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az óvodák elérhetőségeiről, a felvétel körzeteiről, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján megtekinthető (www.pesterzsebet.hu).

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdése).

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bekezdése).

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető (Nkt. 8. § (4) bekezdése).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni (Rendelet 20. § (2) bekezdése).

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2) bekezdése).

A felmentést engedélyező szerv 2020. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. (A XX. kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal Hatósági Osztálya).

Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, úgy a szülők kötelesek arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 30.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, a köznevelési intézmény értesítése mellett. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni, és postai úton megküldeni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdése).

Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, mely letölthető a www.pesterzsebet.hu honlapról, illetve beszerezhető az önkormányzati fenntartású óvodában.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdése). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 A beiratkozás időpontja: 2021. április 26-30.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok

– Óvodai felvétel iránti kérelem

– A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és a TAJ kártya

– Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény

– A szülő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványok

Az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata értelmében az óvodába -előzetes időpontegyeztetést követően- személyesen, illetve elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre.

Elektronikus úton történő beiratkozásnál a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumok/, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) – b) pont]

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket 2021. május 30. napjáig. A szülő – amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte – elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden esetben írásban, határozati formában történik.

Jogorvoslat az óvodai döntés ellen

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (Rendelet 20.§ (4) bekezdése). Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2) bekezdése). Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani (Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja, 38. § (4) bekezdése).

Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. szerda. Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

A nevelési év utolsó napja: 2022. augusztus 31. szerda

Óvodai beiratkozás felhívás

Német-nemzetiségi-nevelésre-jelentkezés-tájékoztató

Nyilatkozat I. Nemzetiségi nevelés

Nyilatkozat II. Nemzetiségi nevelés

Óvodai felvétel iránti kérelem 2021-2022

Óvodai körzetek óvodák szerint

19_2021_EMMI_hatarozat