ÓVODAI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás eljárásrendje megváltozik.
A beiratkozásra elektronikusan vagy telefonon lesz lehetőség
2020. április 2 és 17 között.

Emberi erőforrások minisztere 7/2020.(03.25) EMMI határozata itt olvasható

F E L H Í V Á S

A 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.  

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – elsősorban a személyes kontaktus elkerülése végett – elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

A XX. kerületi önkormányzati fenntartású óvodák elérhetősége, körzete, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult óvodák elérhetőségei Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – Intézmények / Óvodák alatt érhető el.

A Pestrezsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda elérhetőségei a beiratkozáshoz az alábbiak:
baross@barossovi.hu
06-20-584-9140

A nem körzetes, választott óvodába történő szándéknyilatkozat az alábbi linken érhető el:
Szándéknyilatkozat

A beiratkozás az alábbiak szerint történik:

A gyermek XX. kerületi lakóhellyel rendelkezik:

•    amennyiben a szülő a lakóhely szerinti körzetes óvodába kívánja beíratni gyermeket, úgy ezt jelzi
1.    elektronikusan az óvoda e-mail-címére, vagy
2.    telefonon keresztül,
3.    az óvoda ellenőrzi, hogy a gyermek ténylegesen az óvoda körzetében él-e, szerepel-e a központi lakcímnyilvántartásban,
4.    ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

•    amennyiben a szülő nem a körzetes óvodába, hanem a kerület másik önkormányzati óvodájába (választott óvoda) kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot kitölti és  
1.    elküldi elektronikusan a választott óvoda e-mail-címére, ezzel egyidejűleg értesíti a körzetes óvodát is, vagy
2.    telefonon keresztül jelzi, hogy a választott óvodába kívánja a gyermekét íratni, ezzel egyidejűleg értesíti a körzetes óvodát is.
3.    az óvoda ellenőrzi, hogy a gyermek ténylegesen a kerületben él-e, szerepel-e a központi lakcímnyilvántartásban,
4.    amennyiben igen, úgy a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai napján kerül sor.

•    ha a szülő a gyermeket nem kerületi, vagy nem önkormányzati fenntartású (alapítványi, egyházi, magán) óvodába kívánja a gyermeket beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás időpontjában értesítenie kell a lakóhelye szerinti körzetes óvodát,

•    amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe kell eljuttatni, amely a szakértői vélemény szerint a gyermek ellátására kijelölt óvoda. Ebben az esetben is szükséges értesíteni a körzetes óvodát.

A gyermek nem rendelkezik XX. kerületi lakóhellyel:

•    amennyiben a szülő a kerület önkormányzati óvodájába (választott óvoda) kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot kitölti és  
1.    elküldi elektronikusan a választott óvoda e-mail-címére, ezzel egyidejűleg értesíti a gyermek lakóhelye szerinti körzetes óvodát, vagy
2.    telefonon keresztül jelzi, hogy a választott óvodába kívánja a gyermekét íratni, ezzel egyidejűleg értesíti a körzetes óvodát is,
3.    az óvoda a beiratkozásokat április 2 és április 20-a között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. Az óvoda a szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről a szülőket haladéktalanul értesíti.

A választott (körzettel nem rendelkező óvoda) vezetője 2020. április 20-ig dönt az óvodai felvételről, erről írásban értesíti a szülőket és az gyermek körzetes óvodájának vezetőjét.

A körzetes óvodák vezetői – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval történt egyeztetett módon – 2020. április 21-ig döntenek a gyermekek felvételéről és erről – az általuk megadott e-mail címre – értesítik a szülőket.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Amennyiben az óvodák a szabad férőhelyek alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tudnak, úgy a felvételről legkésőbb 2020. április 30-ig hoznak döntést.

Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket.

1. Mi a teendő az óvodakezdés elhalasztásakor?

A szülők legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott kérelmükben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

2. Mi a teendő, ha a gyermek külföldön tartózkodik?

2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre tavozás bejelentese oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (április 2-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.